Drivers Zida

Portada » Marcas » Zida

Placas base

18/11/02 Zida 430FX Win NT 4.0
18/11/02 Zida 430HX Win NT 4.0
18/11/02 Zida 430TX Win NT 4.0, Win 95
18/11/02 Zida 430VX Win NT 4.0
18/11/02 Zida 440FX Win NT 4.0
18/11/02 Zida 440LX Win NT 4.0, Win 95
18/11/02 Zida 440BX Win NT 4.0, Win 95
18/11/02 Zida Apollo Pro Win 98, Win 95
18/11/02 Zida Apollo MVP3 Win 95, Win 98
18/11/02 Zida VP3 Chipsets Win 95, Win 98
18/11/02 Zida Via Apollo VPX Win 95
18/11/02 Zida Tomato TX98-3d Win NT 4.0, Ms Dos, Win 3.1, Win 95, Mac OS 9.x.x, Mac OS 8.6.x, GNU/Linux, OS/2
18/11/02 Zida Tomato Instant 810C Win NT 4.0, Win 95, Win 98
18/11/02 Zida T 810B Win NT 4.0, Win 95, Win 98